Szeptembertől ismét lelkigondozó képzés indul

Szeptembertől újra elindul a KALOT Egyesület által szervezett kétéves szakmai képzés, amelynek fő célja, hogy emberekkel dolgozó szakemberek számára lehetővé tegye egy olyan elméleti és gyakorlati tudásanyag megszerzését, amely segítségével hatékonyabban, ember- és Isten- központúan tudják végezni munkájukat. Ajánljuk: pedagógusoknak, hitoktatóknak, orvosoknak, szociális munkásoknak, lelkészeknek, szerzeteseknek, lelkipásztori asszisztenseknek, civilszférában, egészségügyben dolgozóknak, valamint azoknak, akik önmaguk, kapcsolataik, családi viszonyaik és a keresztény lelkiség mélyebb megértésére törekszenek.

Részletes információkat a képzéssel kapcsolatosan az alábbiakban olvashatnak:

A képzés időtartama: 380 óra, plusz 120 óra önismeret. A képzést tömbösített formában összesen 18 alkalommal (péntek-szombat) tartjuk meg. A 120 óra önismeretet is tömbösített formában tarjuk (péntek reggeltől vasárnap délig), a csoporttal való előzetes egyeztetés után. A képzési tömbökre havi egy alkalommal kerül sor.

Készségfejlesztő kompetenciák: A képzés során a résztvevők pszicho-szociális, vezetői és szervezetfejlesztői kompetenciákat szereznek:

 • olyan interdiszciplináris tudásra tesznek szert, amely elsősorban a szociál-pszichológiai irányzatokra fókuszál, ugyanakkor szilárd morális – etikai alapokon nyugszik,
 • képesek lesznek az egyén, a család, csoport és szervezet működését rendszerszemléletben is megérteni, problémamegoldásaiban és a fontos életesemények feldolgozásában, empatikus meghallgatással és megfelelő válaszadás képességével kísérni,
 • képesek lesznek az egyént hármas viszonyrendszerében szemlélni: önmagával, környezetével és a transzcendenssel való viszonyaiban,
 • képesek lesznek a vallásos tapasztalatokhoz kapcsolódó alapvető pszichológiai és magatartásbeli jelenségeket azonosítani és tudatosítani,
 • képesek gyásszal vagy egyéb veszteséggel küzdők és krízishelyzetben levők egyéni és csoportos segítésére, menedzselésére,
 • képesek a végzettségüknek megfelelő területeken csoportokat és közösségeket mentorálni és vezetni,
 • képesek az emberek spirituális fejlődése során felmerülő kérdésekre, problémákra megfelelő szakmai segítséget adni.

 

A képzés tantárgyai: 

1.félév

 • Személyiséglélektani és fejlődés-lélektani kérdések(életkori sajátosságok, életesemények) – 14 óra
 • A lelkigondozás alapkérdései – 24 óra
 • Spiritualitás – 12 óra
 • Mentálhigiénés jelenségek, krízisintervenció – 14 óra
 • Lelki egészség, pszichopatológiai alapismeretek, a lelki működés zavarai – 18 óra
 • Logoterápiás kérdések – 14 óra
 • Lelki kísérés, lelki vezetés- elmélet és gyakorlat – 6 óra
 • Egyház és társadalom (egyházak, vallásszociológiai kérdések a társadalomban) – 22 óra
 • Etika – 2 óra

2. félév

 • Az egyén pszichoszociális és spirituális fejlődése – 20 óra
 • Családok lelkigondozása (családterápiás ismeretek) – 18 óra
 • Közösségvezetési kompetenciák – 18 óra
 • Tevékenységkísérés – 10 óra
 • Terepmunka, szervezeti struktúra elemzés, filmklub, Szociálpedagógiai alapismeretek, A kultúra eszközei a lelkigondozásban – 20 óra
 • Lelkigondozói beszélgetés módszertana, lelkigondozói kapcsolat és kapcsolatelemzés – 20 óra
 • Lelki kísérés, lelki vezetés- elmélet és gyakorlat – 10 óra
 • Projektszeminárium – 10 óra

3. félév

 • Tevékenységkísérés – 4 óra
 • Lelkigondozói beszélgetés módszertana, lelkigondozói kapcsolat és kapcsolatelemzés – 28 óra
 • Etika – 10 óra
 • Szupervízió -12 óra
 • Szakmai vezetés és kiértékelés – 8 óra
 • Személyesen kísért lelkigyakorlaton való részvétel – 40 óra
 • Lelki kísérés, lelki vezetés- elmélet és gyakorlat – 4 óra
 • Intenzív műhely – 22 óra

A lelkigondozói képzés teljes óraszáma: 500, ebből 380 óra képzés és 120 óra önismeret.

A képzés oktatói:

 • Bács Béla János, szociálpedagógus
 • Dr. Bereczki Silvia, segítőnővér. Munkaterületei: spiritualitás, kommunikáció-média, közösségépítés
 • Dr. Fejes Ildikó, szociológus
 • Dr. Holló László, teológus, egyetemi docens
 • Illyés Zsolt, teológus, lelkész
 • Kádár Enikő, pszichológus
 • Sebestyén Ottó, lelkész, lelkigondozó szakember, pszichodráma asszisztens
 • Sisak Imola, klinikai főpszichológus, pszichoterapeuta
 • Dr. Varró Éva, pszichodráma terapeuta, képző, szupervizor
 • Dr. theol. Vik János, egyetemi adjunktus, logoterápiai képesítéssel rendelkező teológus, lelkipásztor.
 • Vormair Emese, segítőnővér, lelkikísérői és lelkigyakorlatkísérői szakember
 • Csobot Györgydeák Szabolcs, a képzés tanulmányi titkára

Tandíj:

A képzés szerkezete: 3 normál félév +1 félév önismereti képzés

A normál félév tandíj-hozzájárulása: 825 lej / félév

Az önismereti képzést tartalmazó félév díja: 1200 RON. (10 lej/óra) Az önismereti képzés – ha valaki rendelkezik a Moreno Egyesület, vagy más akkreditált intézet által kiadott oklevéllel elismertethető.

A KALOT Egyesület minden igyekezetével pályázati forrásokat próbál felkutatni. Sikeres pályázat esetén a tandíj jelentősen csökkeni fog.

Kellő számú igénylő esetén a résztvevők a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara posztgraduális képzésnek hallgatói lehetnek, az egyetem által kiállított posztgraduális oklevelet (40 kredit) kaphatnak. A szakképesítés román megnevezése: „CONSILIERE SPIRITUALĂ CENTRATĂ PE VALORI”.  Akik Babeş-Bolyai oklevelet igényelnek, azok számára a tandíj 500 lejjel több, vagyis számukra a normál félév díja: 1325 lej.

Jelentkezési feltételek:

 • Érettségi oklevél
 • Egyetemi, főiskolai oklevél azok számára, akik a Babeş-Bolyai Tudományegyetem posztgraduális oklevelét igénylik

A képzésre felvételizni kell. A felvételi egy személyes interjún alapszik, ahol a felvételiző lelki érettségét, a csoportban való együttműködését és a lelkigondozói munka iránti hajlamát, adottságait mérik. A felvételi interjúra július 20-án kerül sor.

Kifizetés módjaA beiratkozási díj 50 lej, amit jelentkezéskor kell kifizetni, a félév tanfolyam-díját lehetséges négy részletben is fizetni (az első részletet a tanfolyam megkezdéséig).

Megjegyzés

 • A megszerzett KALOT oklevél lehetőség biztosít arra, hogy a végzettek plébániai és egyesületi keretek között végezzenek lelkigondozói munkát.
 • A képzésnek ökumenikus jellege van, más felekezetű érdeklődők esetében hasonló jóváhagyást tudunk szerezni a kompetens egyházi elöljáróktól.

A képzésre jelentkezni lehet a KALOT Egyesületnél:

530203 Csíkszereda, Szék útja 147. szám

Tel./fax: 0266-371419 (hétköznap 8.00-12.00 között),
Mobil: 0745-201823, 0758-840279
e-mail: iroda@kalot.rowww.kalot.ro

Felelősök: 

Dr. Fejes Ildikó – szociológus
Sebestyén Ottó- lelkész, lelkigondozó
Dr. Vik János dékán, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológiai Kar

Jelentkezéshez szükséges:

 • szakmai önéletrajz
 • főiskolai, egyetemi, érettségi oklevél másolata
 • (Ha rendelkezik vele) önismeretet igazoló okirat másolata

Jelentkezési határidő: 2018. július 13.